ارسال شده توسط مدیر

تغییرات حداقل دستمزد 99
  بخشنامه تغییرات حداقل دستمزد ۹۹: مصوبه افزایش دستمزد۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه حداقل مزد از اول تیرماه ۹۹روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد. دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار۱۷خرداد ماه با…

حسابرسی
استانداردهای حسابداری مشاهده و دریافت قوانین و بخشنامه های مالیاتی در این بخش استاندارهای کاربردی و مهم حسابداری قرار داردمشاهده و دریافت استانداردهای حسابرسی در این بخش قوانین و بخشنامه های مالیاتی قرار داردمشاهده و دریافت سایر قوانین مشاهده و دریافت

استانداردهای حسابداری

قوانین و بخشنامه های مالیاتی

در این بخش استاندارهای کاربردی و مهم حسابداری قرار دارد

استانداردهای حسابرسی

در این بخش قوانین و بخشنامه های مالیاتی قرار دارد

سایر قوانین

فهرست