نحوه اعتراض مودیان به میزان مالیات

نحوه اعتراض مودیان به میزان مالیات: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازوکار اعتراض مودیان به میزان مالیات را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه امروز چهارشنبه ماده ۵۸ این لایحه را تصویب کردند. به موجب این مصوبه متن زیر جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

ماده ۲۳۸- در مواردی که  برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود چنان چه مودی نسبت به آن معترض باشند می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا به وسلیه وکیل تام الاختیار خود با ارائه دادن اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کند.

مسئول/ مسئولین مربوطه که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند موظف اند پس از  ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از ۴۵ روز از ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص کند.

چنانچه مودی نظر مسئول/ مسئولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول کند درآمد مشمول مالیات تعدیل شده قطعی است در غیر این صورت برای رسیدگی به ما به تفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی موضوع به هیات اختلاف مالیاتی ارجاع داده می‌شود. همچنین هر گاه دلیل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس   و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع کند.

تبصره یک دستور العمل اجرای این ماده با پیشنهاد امور مالیاتی به تصویب وزیر اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲ در موارد یکه مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب ۱۳۸۹ رفتار خواهد شد.

همچنین نمایندگان ماده ۶۶ این لایحه را تصویب کردند که به موجب آن تبصره دو ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح شده و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌گردد. حکم این بند از فصل ۹ باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا(نحوه اعتراض مودیان به میزان مالیات)

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید