مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) – قسمت دوم

مالیات بر درآمد حقوق _ قسمت دوم

تکالیف مؤدیان

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصیص آن مکلفند اقداماتی به شرح ذي انجام دهند:

  1. مالیات متعلق را طبق مقررات مربوط، محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دريافت کنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امورمالیاتی محل، پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. پرداخت کنندگان حقوق مکلف هستند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مؤديان مالیاتی به نشانی اينترنتی gov.ir از طريق لینک فهرست مالیات حقوق الکترونیکی، نرم افزار تهیه لیست الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق را دريافت و هر ماهه فهرست حقوق پرداختی به کارکنان را بصورت الکترونیکی ارسال نمايند.
  2. در مورد پرداختهايی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آيد، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعايت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات های مستقیم(از تاريخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶)، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰ %) محاسبه، کسر و حداکثر تا پايان ماه بعد به همراه فهرستی حاوی نام و نشانی دريافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی مربوط، پرداخت کنند.

 

نکته:

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ايران شعبه يا نمايندگی ندارند حقوق دريافت شود، دريافت کنندگان حقوق مکلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات قانلونی به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دريافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمايند.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

برای دیدن قسمت اول این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

مالیات بر درآمد حقوق – قسمت اول

فهرست