صورت های مالی شرکت کارگزاری نمونه (سهامی خاص)

به پیوست این پست “صورت های مالی شرکت کارگزاری نمونه (سهامی خاص)” که بر اساس استانداردهای حسابداری جدید (شماره های ۱، ۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ به ترتیب با عناوین “ارایه صورت های مالی”، “صورت جریان های نقدی”، “رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات”، “مالیات بر درامد”، “ابزارهای مالی: ارایه” و “ابزارهای مالی: افشا”) با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به روز رسانی شده، برای استفاده تقدیم می گردد.

برای دانلود صورت های مالی شرکت کارگزاری نمونه (سهامی خاص) از طریق لینک زیر اقدام کنید:

فهرست