درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق- قسمت پنجم

درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق:

الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) و بدون اثاثیه بیست درصد (% ۲۰) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (۹۱)  قانون مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (۱۰% ) و بدون راننده معادل پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای مستمر تقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة  (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق

پرداخت کنندگان حقوق می توانند برای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی   www.intamedia.ir و از طریق لینک مربوط، آخرین بخشنامه “میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و محاسبه مالیات حقوق ماهانه” را دریافت و با در نظر گرفتن میزان معافیت بر درآمد حقوق و روش محاسباتی آن، مالیات حقوق کارکنان خود را محاسبه نمایند.

نکات مهم در مورد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق

  • پرداخت کنندگان حقوق در حكم مؤدی می باشند، لذا در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، مالیات متعلق، به انضمام جرایم مربوط، محاسبه و به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم از آنان مطالبه خواهد شد.

  • صدور پروانه خروج از کشور با تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارائه مفاصاحساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

 نکته:  اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت، مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور، منظور و مازاد بر آن مسترد خواهد شد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

برای دیدن سایر قسمت های این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تعریف مالیات بر درآمد حقوق – قسمت اول مالیات بر درآمد حقوق

تکالیف مؤدیان – قسمت دوم مالیات بر درآمد حقوق 

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق – قسمت سوم مالیات بر درآمد حقوق

نرخ مالیات بر درآمد حقوق – قسمت چهارم

فهرست
Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان تماس بگیرید