?> آموزش نرم افزار سپیدار - راهبرد ارقام دانا

آموزش نرم افزار سپیدار:

 در این دوره موارد زیر به شما آموزش داده می شود:

۱_تنظیمات عمومی :

ورود به سیستم _ تعریف سال مالی _ تعریف کاربر و رمز عبور

دسترسی کاربرها به امکانات نرم افزار_ کدینگ حسابها

تعریف نام شرکت و وارد کردن اطلاعات _ تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی

 

۲_سیستم حسابداری :

تعریف تفصیلی _ صدور سند حسابداری _ویرایش و حذف سند حسابداری

تعریف طرف حساب_ بررسی پنجره مرور حسابها  

نحوه دایمی کردن اسناد _صدور سند کل_شماره گذاری مجدد اسناد

_بستن حسابهای سود و زیانی_صدور سند افتتاحیه و اختتامیه

 

۳_سیستم دریافت و پرداخت :

 تعریف بانک و صندوق_صدور رسید دریافت و اعلامیه پرداخت

عملیات بانکی ثبت چک دریافتی شامل وصول چک و به حساب خواباندن چک

 وصول چک پرداختی_استرداد چکهای دریافتی و پرداختی_ویرایش و حذف اسناد

 

۴_سیستم مشتریان و فروش :

صدور پیش فاکتور و تبدیل آن به فاکتور

 صدور فاکتور فروش و فاکتور برگشت از فروش

لینک فاکتور فروش و حواله انبار _تسویه حساب مشتریان

گزارشگیری از مرور فروش

 

۵_سیستم تامین کنندگان وانبار :

 تعریف انبار _ تعریف کالا

ثبت رسید انبار و فاکتور خرید _ثبت حواله خروج _قیمت گذاری انبار

کاردکس کالا_گزارشگیری تعدادی و ریالی انبار

 

۶_سیستم حقوق و دستمزد :

تعریف کارمند_تعریف قرارداد و جزئیات حقوق و دستمزد قانونی

ورود اطلاعات ماهانه کارکرد_محاسبه حقوق ماهانه

صدور سند اتوماتیک حقوق و دستمزد_تسویه حساب پرسنل

محاسبه عیدی و سنوات _تهیه فیش حقوق _تهیه لیست بیمه و مالیات حقوق

 

جهت شرکت در دوره با شماره های زیر تماس بگیرید:

واحد آموزش

۲۹ ۳۱ ۳۲ ۶۵ ۰۲۱​

۳۸ ۱۰۰ ۴۲ ۰۹۳۷

فهرست