مالیات بر درآمد حقوق(تعریف) – قسمت اول

تعریف مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمدی است که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران، بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند و نیز درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می ­شود.

درآمدهای مشمول مالیات حقوق عبارت است از:

الف) درآمد نقدی شامل حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم
ب) درآمد غیرنقدی به شرح زیر است:
  • مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه
  • اتومبیل اختصاصی با راننده و یا بدون راننده
  • سایر مزایای غیرنقدی

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

برای مطالعه ی قسمت دوم این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

مالیات بر درآمد حقوق – قسمت دوم

فهرست