مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) – قسمت دوم

مالیات بر درآمد حقوق _ قسمت دوم

تکالیف مؤدیان

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند اقداماتی به شرح ذی انجام دهند:

  1. مالیات متعلق را طبق مقررات مربوط، محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل، پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. پرداخت کنندگان حقوق مکلف هستند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی اینترنتی gov.ir از طریق لینک فهرست مالیات حقوق الکترونیکی، نرم افزار تهیه لیست الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق را دریافت و هر ماهه فهرست حقوق پرداختی به کارکنان را بصورت الکترونیکی ارسال نمایند.
  2. در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت سالانه موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات های مستقیم(از تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶)، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰ %) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به همراه فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی مربوط، پرداخت کنند.

 

نکته:

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، دریافت کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات قانلونی به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

برای دیدن قسمت اول این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

مالیات بر درآمد حقوق – قسمت اول

فهرست