فعالان اقتصادی این مالیات را نمی پردازند!

فعالان اقتصادی (اعم از کارخانجات، شرکتها و صاحبان مشاغل) مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نخواهند کرد!

نظام مالیات بر ارزش افزوده نوعی نظام مالیات بر مصرف است. فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مؤدی این نظام مالیاتی محسوب می‌شوند، صرفاً عامل وصول و انتقال‌دهنده این مالیات به مصرف‌کننده هستند و هیچ‌گونه مالیاتی توسط ایشان پرداخت نمی‌شود.

 

   منبع: سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده

 

فهرست