ارزش خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی برای اجرا در سال 1398 و 2019

ارزش انواع خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین حق‌الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) برای اجرا در سال 1398 و 2019
بااحترام، در اجرای مفاد بند(ج) بخشنامه شماره 200/97/137 مورخ 1397/10/11 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و به جهت رفع مشکلات واحدهای اجرایی و کاهش حجم مکاتبات اداری، بدینوسیله ارزش برخی از انواع خودروهای جدید که بعد از مهلت مقرر در تبصره ( 6) ماده ( 42 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تولید و یا به کشور وارد شده است، جهت محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون یاد شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موصوب 84/04/15) برای اجرا در سال 1398 و 2019 به شرح جداول پیوست اعلام می گردد.
محمد مسیحی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
فهرست